Bemutatkozás

A Magyar-Kínai Baráti Társaság (MKBT) 1959-ben alakult meg. Elnöke Dr. Molnár Erik akadémikus, főtitkára pedig Dr. Galla Endre, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara Kínai Tanszékének tanára volt. A Társaság tevékenysége 1963 után – a két ország közötti politikai kapcsolatok megromlása miatt – fokozatosan megszűnt. A Társaság újjászervezésére 1988 nyarán került sor, a két ország közötti kapcsolatok teljes körű normalizálódását követően. A kezdeményezők többnyire azokból a szakemberekből, tudósokból és újságírókból kerültek ki, akik korábban már jártak Kínában, s így közvetlenül is megismerkedhettek a kínai kultúrával és a kínai emberekkel. Az újjászervezett Magyar-Kínai Baráti Társaságot a budapesti Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 15. § (1) bekezdése alapján 2571. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

Az MKBT alapszabályának megfelelően a Társaság civil kezdeményezésre létrejött és a Magyar Köztársaság egyesülési törvényének előírásai szerint működő, budapesti székhelyű, önálló társadalmi szervezet, s mint ilyen, nem jogi személy. Tagjai a közös érdeklődési kör alapján egyénileg lépnek be a Társaságba, élvezik a tagsággal járó jogokat és önkéntesen vállalják az ezzel járó kötelességeket. A társaság a demokratikus önkormányzat elvei szerint működik, tagjai hároméves időtartamra bármely tisztségre megválaszthatók és újraválaszthatók. A társaság politikai pártoktól és állami intézményektől független kulturális egyesület, amely a tagsági díjból és a pártoló tagok önkéntes hozzájárulásaiból tartja fenn magát. Célja: a kínai nép történelmének, kultúrájának, civilizációs és  modernizációs eredményeinek bemutatása az ez iránt érdeklődő magyar emberek számára, valamint a magyar kultúra megismertetése és terjesztésének elősegítése a kínai nép körében, továbbá a „népi diplomácia” sajátos eszközeivel a baráti együttműködés és a közvetlen személyi kapcsolatok előmozdítása a két nép fiai és leányai között, a társadalmi élet valamennyi területén. Tevékenysége: tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása; baráti találkozók és kölcsönös látogatások szervezése és lebonyolítása; a tagok érdeklődési körének megfelelően szervezett tagozatokban és szakmai szekciókban kifejtett önképző tevékenység; kapcsolattartás a Magyarországon és a világ különböző részein élő kínaiak kulturális szervezeteivel, valamint a hasonló céllal létrehozott társaságaikkal.

Az MKBT legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, s amely szükség szerint, de háromévenként legalább egyszer kerül összehívásra. Ez utóbbi esetben a Közgyűlés a tisztújító közgyűlés funkcióját is betölti, mivel valamennyi tisztségviselő megbízása három évre szól. A társaság választott ügyvezető testülete a jelenleg huszonnégy tagú Választmány. A társaság tevékenységét közvetlenül az Elnökség irányítja, mely az elnökből, a két alelnökből, a pénztárosi teendőket is ellátó főtitkárból, a titkárból és a Felügyelő Bizottság elnökéből tevődik össze. A Választmány és az Elnökség üléseit a szükségnek megfelelően tartja. Az MKBT-nek jelenleg mintegy 250 tagja van, akik az alábbi két tagozatban és öt szakmai szekcióban tevékenykednek: ifjúsági és kínai orvostudományi tagozat, továbbá földrajzi-turisztikai, gasztronómiai, gazdasági-politikai-történelmi, harcművészeti és irodalmi-kulturális-művészeti szekció

A Társaság alapító tagja a „Nemzetek Háza – a Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségének”, s rendezvényei túlnyomó részét e szövetség székházában tartja, havi egy-két alkalommal. Az MKBT kapcsolatot tart fenn a Kínai Népköztársaság és valamennyi kínai entitás hivatalos és nem hivatalos képviselőivel, a Magyarországon élő kínaiak különböző szervezeteivel és egyesületeivel, továbbá a Kínai Népi Baráti Társaságok Szövetsége központi és területi szervezeteivel, valamint számos európai ország kínai baráti társaságával.